Partners > Dediprog
EM-AD-RF8W-Kit
EM-AD-RF8W-Kit
Dediprog

Reference Flash Adaptor Kit (SO8W)

EM-AD-SOK-BK-16W
EM-AD-SOK-BK-16W
Dediprog

Adaptor (SO16W) with 2x4 1.27mm Male Header

EM-AD-SOK-BK-8W
EM-AD-SOK-BK-8W
Dediprog

Adaptor (SO8W) with 2x4 1.27mm Male Header

EM-DIP-CB
EM-DIP-CB
Dediprog

SO8 DIP Cable

EM-PRO-CON-SO16
EM-PRO-CON-SO16
Dediprog

SO16 1.27mm 2x8 Adaptor. Set of 2 pcs.

EM-PRO-CON-SO8
EM-PRO-CON-SO8
Dediprog

SO8 1.27mm 2x4 Adaptor. Set of 2 pcs.

EM-SP-CB
EM-SP-CB
Dediprog

EM100 Split Cable

EM-TC-16
EM-TC-16
Dediprog

SO16W testclip for EM100

EM-TC-8
EM-TC-8
Dediprog

SO8 testclip for EM100